Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες

Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου με την επωνυμία «Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος» καλεί σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του Καταστατικού του περί Γενικής Συνέλευσης τα ταμειακώς εντάξει μέλη του να συμμετέχουν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25-6-2021 και ώρα  17:00 εξ αποστάσεως  με ηλεκτρονικά μέσα για όλα τα μέλη μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Webex και οι ψηφοφορίες επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη Ζεύς» της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. («Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.») κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του άρθρου 23 παρ. 8 του Ν. 4712/2020, της υπ’ αριθμ. οικ. 72664/23-2-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Τεύχος Β 719/24-2-2021), του άρθρου 45 του Ν. 4778/2021 και του άρθρου 89 Ν. 4790/2021 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης,
  2. Διοικητικός Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο από το έτος 2018 έως την ημέρα διεξαγωγής της ΓΣ και έγκρισή του,
  3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο από το έτος 2018 έως την ημέρα διεξαγωγής της ΓΣ και έγκρισή της,
  4. Οικονομικός Απολογισμός για την περίοδο από το έτος 2018 έως την ημέρα διεξαγωγής της ΓΣ και Προϋπολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2021, έγκρισή τους και απαλλαγή των μελών ΔΣ από κάθε ευθύνη,
  5. Τροποποίηση Καταστατικού Συλλόγου και προσαρμογή του στις νέες διατάξεις της αθλητικής νομοθεσίας (Ν. 4726/2020),
  6. Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικών και αναπληρωματικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Η οικονομική τακτοποίηση των μελών που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην ΓΣ πραγματοποιείται στα γραφεία του Συλλόγου καθημερινά από Δευτέρα έως και Σάββατο και από ώρα 11 π.μ. έως ώρα 5 μ.μ. από την δημοσίευση της παρούσας μέχρι και την 12η Ιουνίου 2021.   Δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ΓΣ το ΔΣ θα καταρτίσει και θα δημοσιεύσει κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη ΓΣ, ο οποίος θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων του Συλλόγου και τα μέλη έχουν τα δικαιώματα που το άρθρο 5 του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζει. Στα οικονομικά τακτοποιημένα και με δικαίωμα συμμετοχής στην ΓΣ μέλη θα ανακοινωθούν οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις και οι κωδικοί, για την είσοδό τους στην ψηφιακή πλατφόρμα διεξαγωγής της αρχικής και της τυχόν επαναληπτικής ΓΣ και αντίστοιχα στο πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη Ζεύς», όπως ο νόμος ορίζει.

Αιτήσεις υποψηφιοτήτων για τις θέσεις του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλονται το αργότερο έως το Σάββατο 12 Ιουνίου 2021 και ώρα 5 μ.μ. στα γραφεία του Συλλόγου. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένοι και να υποβάλουν μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν τα κωλύματα, που ορίζονται στο άρθρο 3 του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης με τυπωμένο το κείμενο του περιεχομένου της θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Συλλόγου, όπου οι υποψήφιοι θα το παραλαμβάνουν και θα το υπογράφουν.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την παραπάνω ημερομηνία η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με τα ίδια ως άνω θέματα ημερήσιας διάταξης την επόμενη ημέρα, Σάββατο 26 Ιουνίου 2021 και ώρα 17:00 και με τον ίδιο ως άνω τρόπο ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων και χωρίς άλλη πρόσκληση.

Προϋπόθεση για να μπορεί ένα μέλος να ψηφίσει, εκτός από του ότι πρέπει να είναι οικονομικά εντάξει μέχρι 12/6/21 πρέπει να υπάρχουν και τα παρακάτω στοιχεία στα γραφεία του συλλόγου μέχρι την ίδια ημερομηνία και ως τις 17:00  ή  μέσω του e mail  του συλλόγου panellinios@panelliniosac.gr  ως την ίδια ημερομηνία.

α)  Επίθετο  μέλους

β)  Όνομα  μέλους

γ)  Όνομα  Πατρός

δ)  Αριθμό Φορολογικού  Μητρώου  ( Α.Φ.Μ )

ε)  E MAIL  μέλους

Στην περίπτωση έλλειψης οποιουδήποτε από τα ανωτέρω στοιχεία δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή του μέλους στην ΓΣ και στην εκλογική διαδικασία, έστω και αν είναι οικονομικά εντάξει.

Για το ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μοιραστείτε:

Facebook
Twitter
Δημοφιλή Νέα

All Sports Camp 2024

Μια ανεπανάληπτη αθλητική εμπειρία πρόκειται να ζήσουν παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών από 17 Ιουνίου έως 26 Ιουλίου στο κέντρο της Αθήνας, την Κυψέλη